Carpe Diem™

Carpe Diem™

• Colour - Peach/Apricot

• Bud Size - Very Large

• Stem Length 50-70cm